bannerikuva

Palvelut 

Palvelu- ja talousstrategia 2011-2017 visiona ” Elinvoimainen Lapinlahti” 2025

- Kilpailukykyiset, laadukkaat ja kustannustehokkaat, tarpeen mukaan kohdennetut palvelut.

- Kuntalaiset saavat elämäntilanteeseensa sopivia laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita, joita arvioidaan sisäisesti mittarien avulla ja ulkoisesti asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla. 
- Palvelustrategia ohjaa alakohtaisesti ja alueellisesti palvelujen järjestämistä huomioiden yritysvaikutukset. 

- Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö; henkilöstön moniammatillinen ja ennaltaehkäisevä työote näkyy palvelujen järjestämisessä.
- Henkilöstön ja talouden merkitystä johtamistyössä painotetaan. 
- Henkilöstöä koulutetaan ja kehittämisotetta arvostetaan. 
- Palvelujen järjestämisessä pyritään oikea-aikaisuuteen, painopiste pyritään pitämään ennaltaehkäisevässä työssä ja varhaisessa ongelmiin puuttumisessa. 
- Kuntalaisten omaehtoista terveyden edistämistä tuetaan mm. pitämällä kunnalliset liikuntapalvelut maksuttomina. 
- Kolmannen sektorin toimintaa tuetaan, hankkeita ja projekteja hyödynnetään kehittämistyössä. 

- Tasapaino palvelujen, investointien ja tulotalouden kesken; menot realistisessa suhteessa kunnan talouden kantokykyyn.
- Veroprosentti pidetään kilpailukykyisenä, velkaantumisen ja palveluiden on oltava oikeassa suhteessa talouden kantokykyyn. 
- Maksujen ja taksojen on oltava yhdenmukaisia ja ne on