bannerikuva
Jätevesien käsittely

Viemäriverkoston toiminta-alue

Mikäli kiinteistö sijaitsee vesihuoltolain mukaisella vahvistetulla  viemäriverkoston toiminta-alueella, tulee kiinteistön liittyä viemäriin. Poikkeustapauksissa voidaan hakea kunnan  ympäristönsuojeluviranomaiselta vapautusta liittymisestä.

Vapautus voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaisilla perusteilla.

Viemäriverkostojen ulkopuoliset alueet

Mikäli kiinteistö sijaitsee viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella, tulee jätevedet käsitellä ns. talousjätevesiasetuksen (209/2011) mukaisesti. Lapinlahdella määrätään jätevesien käsittelystä ympäristönsuojelumääräyksissä.

1. Tehostettujen käsittelyvaatimusten alue

Tehostetut käsittelyvaatimukset koskevat ranta-alueita (100 m etäisyydellä keskivedenkorkeudesta), taajaan rakennettuja alueita sekä erityisen kuormittavia kohteita.  Siellä jätevedet  tulee puhdistaa  niin, että käsittelymenetelmä poistaa jätevedestä orgaanisen aineen 90 %:sti, kokonaisfosforin 85 %:sti ja kokonaistypen 30 %:sti.

2. Pohjavesialueet

Pohjavesialueilla jätevedet on käsiteltävä niin, että ne eivät pääse pohjaveteen. Käsitelty jätevesi on joko johdettava tiiviissä  rakenteessa pohjavesialueen ulkopuolelle tai mikäli se ei ole mahdollista, jätevedet on kerättävä tiiviiseen täyttymishälyttimellä varustettuun umpisäiliöön.

Jätevesien maahan imeyttäminen on pohjavesialueella pääsääntöisesti kielletty.  

3. Vähimmäiskäsittelyvaatimusten alue

Vähimmäiskäsittelyvaatimusten alueita ovat muut kuin tehostettujen käsittelyvaatimusten alueet ja pohjavesialueet. Siellä jätevedet tulee puhdistaa niin, että käsittelymenetelmä poistaa jätevedestä orgaanisen aineen 80 %:sti, kokonaisfosforin 70 %:sti ja kokonaistypen 30 %:sti.