Siirry sisältöön Etusivu
Yksityistiet

Uusi yksityistielaki (560/2018) tuli voimaan 1.1.2019. Lakiuudistuksen seurauksena tielautakuntien ratkaisuvalta yksityistieasioissa on päättynyt. Jatkossa toimivaltaisia viranomaisia ovat Maanmittauslaitos sekä käräjäoikeudet. Uusi yksityistielaki on lisännyt myös tiekuntien omaa ratkaisuvaltaa mm. tiekuntien perustamiseen, yhdistämiseen, jakamiseen ja lakkauttamiseen liittyvissä asioissa. 

Tiekunnan omaa ratkaisuvaltaa on lisätty myös tiekunnan päätösten muutoksenhakuprosessissa, jossa oikaisuvaatimus osoitetaan ensisijaisesti päätöksen tehneelle tiekunnalle. Muutosta tiekunnan päätöksiin voidaan hakea yksityistielain § 64–65 mukaisesti. 

Mikäli tie on järjestäytymätön, voidaan sille perustaa tiekunta joko yksityistietoimituksella tai osakkaiden omassa perustamiskokouksessa. Yksinkertaisimmillaan tiekunta syntyy kun sen perustamisesta on tehty ilmoitus Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin. 

 

 

Tiekuntien ilmoitukset
Tiekuntien tulee pitää ajan tasalla tiekunnan ja sen yhteyshenkilön yhteystietoja Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä. Ilmoitus tehdään sähköisellä lomakkeella Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla. 

Maanmittauslaitoksen rekisteri-ilmoitus 

Lisäksi tiekunnan tulee ilmoittaa yksityistietä koskevat tiedot kansalliseen tie- ja katuverkon tietojärjestelmään – Digiroadiin. Järjestelmä on Väyläviraston ylläpitämä ja sen tietoja hyödyntävät pelastustoimi, navigaattorifirmat sekä metsä- ja elintarviketeollisuuden toimijat. Yksityistielaki velvoittaa tietojen ilmoittamiseen sekä järjestäytyneet että järjestäytymättömät yksityistiet. Tiedot ilmoitetaan Väyläviraston verkkosivuilla. 

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin 
Yksityistieliittymät
Ellei liittymäluvassa ole muuta mainittu, maantien liittymästä sekä sen turvallisuudesta vastaa yksityistien tiekunta. Poikkeuksena kuitenkin on, että stop-merkin, kärkikolmion ja liittymärummun kunnossapidosta vastaa Ely-keskus ja heidän urakoitsijat. Katuliittymästä on vastuu yksityistien tiekunnalla paitsi, että stop-merkistä ja kärkikolmiosta vastaa kadunpitäjä. 

Kiinteistön liittymisestä yksityistiehen vastaa liittyjä. Kiinteistön omistajan velvollisuutena on liittymän rakentaminen ja kunnossapito. Jos velvollisuus laiminlyödään ja siitä aiheutuu ilmeistä vaaraa liikenteelle, kunnossapidolle tai liikenneturvallisuudelle, voi tiekunta antaa kiinteistön omistajalle toimenpidekehotuksen.
Yksityistieavustukset

Lapinlahden kunta avustaa yksityisteitä harkinnanvaraisesti avustuksiin varattujen määrärahojen puitteissa. Avustuksen saamisen edellytyksenä on, että yksityistielle on perustettu tiekunta jonka lisäksi tiekuntien ilmoittamat tiedot lain edellyttämiin järjestelmiin ovat ajan tasaiset. Tällä hetkellä kunnan avustuksen piiriin kuuluvia järjestäytyneitä tiekuntia on noin 190 kpl

 

Kunnossapitoavustukset: 

1.1.2020 alkaen yksityisteiden kunnossapitoavustuksia maksetaan todellisten toteutuneiden kunnossapitokustannusten perusteella. Aiemmin käytössä ollut tiepituuteen perustuva avustus poistuu käytöstä. Jatkossa vuosittainen kunnossapitoavustus maksetaan tiekunnille jälkikäteen. Vuoden 2020 kunnossapitoavustus on haettavissa alkuvuodesta 2021. Hakemuksen yhteydessä ilmoitetaan hoitokaudella 2020 kertyneiden kunnossapitokustannusten kokonaismäärä. Kunnossapitoavustuksia ei siten haeta tulevana keväänä. 

Peruskorjausavustukset: 

1.1.2020 alkaen tiekunnat voivat hakea peruskorjausavustusta tammikuusta joulukuuhun. Hakuaika on siten jatkuva. Jatkossa myös avustuspäätöksiä voidaan tehdä esimerkiksi jo kevättalvella, jolloin tiekunnilla on mahdollisuus aloittaa työt heti rakentamiskauden alussa. 

Peruskorjaushakemuksessa esitetään hankesuunnitelma, jossa esitetään suoritettavat toimenpiteet sekä hankkeen kustannusarvio. 

Yksityistieasioista vastaa rakennusmestari Kimmo Karoluoto, puh. 040 488 3711