Siirry sisältöön Etusivu

Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Alueidenkäytön on yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, joka osoittaa alueet eri tarkoituksia varten ja ohjaa rakentamista sekä muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kunta ja maisemakuvan, hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.

Asemakaava tai sen muutos esitetään kartalla, jossa osoitetaan mm. alueiden rajat, käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta ja rakentamistapaa koskevat periaatteet. Asemakaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset sekä selostus.

Tietoa vireilläolevista asemakaavakohteista ja muista ajankohtaisista suunnitelmista, kaavoittamisesta ja kaavatyön etenemisestä löytyy kunnan verkkosivuilta osoitteesta: https://www.lapinlahti.fi/fi/Palvelut/Asuminen-ja-rakentaminen/Kaavoitus

Asemakaavat valmistellaan vuorovaikutuksessa niiden kanssa, joiden oloihin tai etuihin ne vaikuttavat. Kaavoituksesta tiedottamisesta, kaavoitukseen osallistumisesta ja viranomaisten yhteistyöstä säädetään maankäyttö- ja rakennuslaissa.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kaikilla, joiden oloihin tai etuihin asemakaavoitus vaikuttaa, on oikeus osallistua asemakaavoitusprosessiin ja vaikuttaa siihen osaltaan.

Kaavan laatiminen on monivaiheinen prosessi kaavan vireilletulosta hyväksymiseen. Kaavahankkeesta kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua suunnitteluun kaavan eri vaiheissa esittämällä mielipiteitä ja arvioimalla suunnittelua. Osallistumaan pystyy lähettämällä kirjeen tai sähköpostin, osallistumalla yleisötilaisuuksiin ja verkkokeskusteluihin, jättämällä valtuustotalon asiakaspalveluun kirjallisen mielipiteen tai ottamalla suoraan yhteyttä suunnittelijaan.

Kaavatyön lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista tiedotetaan hankkeen osallisille. Osallisia ovat alueen maanomistajat ja ne henkilöt, joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Kaavahankkeen vireilletulosta ja valmisteluaineiston nähtävänäolosta ilmoitetaan paikallislehdessä ja internetsivuilla, sekä tarvittaessa osallisille lähetettävällä kirjeellä. Kaavan valmistelun aikana voidaan järjestää myös yleisö- ja osallistumistilaisuuksia.

Palvelupaikat

Lapinlahden kunta kunnantalo

Kunnantalolta löytyvät useimmat toimistopalvelut.

Asematie 4, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Ma - Ti: 09:00 - 15:00
Ke - To: 09:00 - 15:00
Pe: 09:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Asemakaava on yksityiskohtainen suunnitelma siitä, mitä alueelle rakennetaan ja miten aluetta muutoin käytetään. Rakennusta ei saa rakentaa asemakaavan vastaisesti. Kunta vastaa asemakaavoituksesta omalla alueellaan. Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto, mutta valtuuston päätösvaltaa voidaan johtosäännössä siirtää myös kunnanhallitukselle tai lautakunnalle. Kunnan on seurattava asemakaavoituksensa tilaa ja tarvittaessa uudistettava vanhentuneet asemakaavat. Asemakaavassa vahvistetaan nimet kaduille, puistoille, ulkoilualueille ja aukioille.

Kunta voi määrätä rakennuskiellon alueelle, jonka asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä. Rakennuskielto on voimassa enintään kaksi vuotta. Kunta voi pidentää kieltoaikaa kaksi vuotta kerrallaan, jos kaavoitus on yhä kesken.

Asemakaavoitukseen voi osallistua tekemällä aloitteen kaavoituksesta tai jättämällä mielipiteen valmisteilla olevasta kaavasta. Jos kaavaehdotus vaikuttaa asukkaan asumiseen tai työntekoon, hänellä on oikeus antaa kirjallinen muistutus nähtävillä olevasta kaavaehdotuksesta. Kaavan hyväksymispäätöksestä on oikeus tehdä kunnallisvalitus.

Maankäyttö- ja rakennuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132

Liittyvät palvelut

Yleiskaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot

Tontin korkeuden näyttö ja rakennuksen sijainnin merkitseminen

Katso tiedot

Ranta-asemakaavoitukseen vaikuttaminen

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut

Kaavoitus

Maankäytön suunnittelun valmistelevana elimenä Lapinlahden kunnassa toimii tekninen lautakunta, Lautakunnan esittelijä on tekninen johtaja puh. 040 4883701 . Kunnan kaavoittajana toimii maanmittausinsinööri puh. 040 4883705.

Vireillä olevat kaavat

Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaavoittaminen

Lapinlahden kunta on käynnistänyt uuden rantaosayleiskaavan laadinnan koko Ala-Pitkä järven ranta-alueelle. Ala-Pitkän järvi sijaitsee noin 20 kilometriä Lapinlahden kirkonkylältä etelään valtatie 5:n varrella olevan Alapitkän kylän keskustan vieressä. Rantaosayleiskaavoitettava alue on noin 386ha.

Esittely_INFO.pdf

Ala Pitkä-järven kaava-alueen rajaus.pdf

Yleis- ja asemakaavan muuttaminen Varpaisjärven taajamassa kortteleissa 28, 42, 53, 59, 63, 127 ja 134, sekä uimaranta-, leikkipuisto- ja puistoalueella (VV, VK ja VP)

Varpaisjärven kirkonkylän alueella kortteleissa 28, 42, 53, 59, 63, 127 ja 134, sekä uimaranta-, leikkipuisto- ja puistoalueella (VV, VK ja VP) on tullut tarpeelliseksi tarkastaa voimassa olevaa asema- ja yleiskaavaa. Korttelissa 42 sijaitsee entinen kunnantupa, joka on asemakaavassa ja yleiskaavassa esitetty merkinnällä SR, joka on luokiteltu maakunnallisesti merkittävän arvokkaaksi rakennuskohteeksi.

Ala-Pitkän länsiosan osayleiskaavan muutos ja laajennus

AlaPitkän länsiosan alueella on tullut tarpeelliseksi tarkastaa osaa voimassa olevasta Alapitkän yleiskaavasta, sekä laajentaa voimassa olevan yleiskaavan aluetta. Suunnittelualue sijaitsee vt5 läheisyydessä Alapitkän rautatieaseman länsipuolella.

Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen Ulmansaaressa.

Ala-Pitkä järven rantaosayleiskaava

Rantaosayleiskaavan ehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 8.3 – 12.4.2021 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.

Yleis- ja asemakaavan muuttaminen Varpaisjärven taajamassa kortteleissa 28, 42, 53, 59, 63, 127 ja 134, sekä uimaranta-, leikkipuisto- ja puistoalueella (VV, VK ja VP)

KUULUTUS

Varpaisjärven kirkonkylän osayleiskaavan muutoksen ehdotus on valmistunut.


Lapinlahden kuntaan Varpaisjärven kirkonkylälle Varpaisjärven kirkonkylän lähialueelle on suunnitteilla osayleiskaavan muutos koskien koko yleiskaavan aluetta luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden alueiden (luo) merkinnän määräyksen osalta. Luo-alueiden rajauksiin ei tehdä muutoksia..

Osayleiskaavan ehdotus on julkisesti nähtävillä 31.5 – 30.6.2021 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.

Mahdolliset mielipiteet osayleiskaavan muutoksen ehdotuksesta tulee osoittaa mieluummin kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen.
 
Tiedustelut: Maanmittausinsinööri Päivi Silsten, puh. 040 488 3705
Kaavan laatija Timo Leskinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 508 9680.

Lapinlahdella 27.5.2021

Lapinlahden tekninen lautakunta 

Ehdotuksen kaava-asiakirjat

Yleis- ja asemakaavan muuttaminen Varpaisjärven taajamassa kortteleissa 28, 42, 53, 59, 63, 127 ja 134, sekä uimaranta-, leikkipuisto- ja puistoalueella (VV, VK ja VP)

KUULUTUS

Varpaisjärven kirkonkylän asemakaavan muutoksen ehdotus on valmistunut.

Lapinlahden kuntaan Varpaisjärven kirkonkylälle on suunnitteilla asemakaavan muutos koskien kortteleita 27(osa), 53(osa), 59(osa), 90, 127, 132–134 sekä puisto-, lähivirkistys-, yleinen pysäköinti- ja katualueita.

Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 27(osa), 53(osa), 59(osa), 90, 127 ja 133 sekä lähivirkistys- ja suojaviheralueet. Suunnittelualueen koko on noin 20,4 ha.

Asemakaavan muutoksen ehdotus on julkisesti nähtävillä 31.5 – 30.6.2021 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.

Mahdolliset mielipiteet asemakaavan muutoksen ehdotuksesta tulee osoittaa mieluummin kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen.
 
Tiedustelut: Maanmittausinsinööri Päivi Silsten, puh. 040 488 3705
Kaavan laatija Timo Leskinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 508 9680.

Lapinlahdella 27.5.2021

Lapinlahden tekninen lautakunta


Ehdotuksen kaava-asiakirjat

Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutos

KUULUTUS

Onkivesi ja Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen luonnos ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut.

Lapinlahden kunta on käynnistänyt Onkivesi Nerkoonjärven rantaosayleiskaavan muutoksen. Suunnittelualue sijaitsee Ulmansaaren rannalla Lapinlahden keskustasta noin 7 kilometriä lounaaseen. Suunnittelualueen koko on noin 2,7 ha.

Työn alussa on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain MRL 63§:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma josta ilmenee muun muassa, miten kaavoitustyö etenee, keitä kaikkia tahoja suunnittelutyön aikana informoidaan, mitä selvityksiä työn aikana tullaan tekemään ja miten kaavoitustyöhön voi osallistua.

Rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnos on julkisesti nähtävillä 31.5 – 21.6.2021 Lapinlahden kunnanviraston ilmoitustaululla osoitteessa Asematie 4, 73100 Lapinlahti ja kunnan www-sivuilla: www.lapinlahti.fi.

Mahdolliset mielipiteet rantaosayleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja luonnoksesta tulee osoittaa mieluummin kirjallisesti yllä mainittuun osoitteeseen.

Tiedustelut: Maanmittausinsinööri Päivi Silsten, puh. 040 488 3705
Kaavan laatija Timo Leskinen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, puh. 040 508 9680.

Lapinlahdella 27.5.2021

Lapinlahden tekninen lautakunta

 

 

Osallistumis- ja arviointissuunnitelman, sekä luonnoksen kaava-asiakirjat

Kaavoituskatsaus ja Maapoliittinen ohjelma 2021-2025