Siirry sisältöön Etusivu

Rakentamisen ohjeet

Rakennuslupa-asioita käsittelee kunnan rakennuslupaviranomainen, joita ovat ympäristölautakunta ja rakennustarkastaja.

Rakennusvalvonnan ja lupajärjestelmän tarkoitus

Rakennusvalvonnalla ja siihen kuuluvalla lupamenettelyllä pyritään huolehtimaan yleisen edun vaatimusten huomioon ottamisesta rakentamisessa.
Rakentaminen ei ole vain siihen ryhtyvän asia. Rakennettuympäristö vaikuttaa kaikkien viihtyvyyteen.

Lupajärjestelmän tarkoituksena on ennalta varmistaa se, että rakennettavaksi suunniteltu rakennus soveltuu rakennettuun ympäristöön ja maisemaan. Lisäksi rakennuksen tulee täyttää käyttötarkoituksen edellyttämät rakenteiden lujuuden ja vakauden, paloturvallisuuden, hygienian, terveyden ja ympäristön, käyttöturvallisuuden, meluntorjunnan sekä energiatalouden ja lämmöneristyksen perusvaatimukset.

Rakentamisen luvanvaraisuus

Asemakaava-alueella rakentamista ohjaa voimassa olevan asemakaava ja Lapinlahden kunnan rakennusjärjestys. Kaavoittamattomalla alueella rakentaminen voi vaatia yleensä suunnittelutarveratkaisun ennen rakennusluvan myöntämistä. Siinä selvitetään rakennusluvan myöntämisen erityiset edellytykset siten, että rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, ei aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä ja on sopivaa maisemalliselta kannalta. Yhteydenotolla rakennusvalvontaviranomaisiin selviää millainen lupa rakennushankkeeseen tarvitaan. Rakennusvalvontaviranomaisilta saa neuvoja myös muissa rakentamiseen liittyvissä asioissa.
Uudisrakennuksen rakentamiseen tarvitaan koosta ja laadusta riippuen rakennuslupa tai toimenpideilmoitus. Toimenpideluvista ja ilmoituksesta on määrätty asetuksessa ja rakennusjärjestyksessä.