Siirry sisältöön Etusivu

Katselmukset ja tarkastukset

Katselmukset

Aloituskokous

Aloituskokouksesta on määrätty MRL 121 §:ssä ja MRA 74 §:ssä. Mikäli rakennusluvassa on määrätty aloituskokous pidettäväksi, rakennushanke aloitetaan aloituskokouksella. Sen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja pyytää mukaan ainakin, pääsuunnittelijan, vastaavan työnjohtajan ja rakennustarkastajan.

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan:

-rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet
-suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet
-rakennustyövaiheiden tarkastuksia suorittavat vastuuhenkilöt
-työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt
-muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi

Sijainnin merkintä

Ennen rakentamisen aloittamista rakennushankkeeseen ryhtyvä pyytää kunnan mittamiestä ( asemakaavat ja taajamat) huolehtimaan rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemisestä hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, jos rakennusluvassa näin määrätään. Haja-asutusalueella rakennuspaikan mittauksen ja korkeusaseman määrittää rakennustarkastaja.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus pyydetään rakennusvalvonnasta kun perustusten kaivaminen tai louhiminen on suoritettu ennen täyttötöitä.

Rakennekatselmus

Pyydetään rakennusvalvontatoimistosta, kun rakennuksen kantavat rakenteet on tehty ja ne ovat vielä näkyvissä. Rakennekatselmus voidaan suorittaa useammassa vaiheessa.

Loppukatselmus

Pyydetään rakennusvalvontatoimistosta ennen kuin rakennus tai sen osa

saadaan ottaa käyttöön. Katselmus voidaan suorittaa useassa vaiheessa. Loppukatselmuksessa on esitettävä ajantasainen työmaan tarkastusasiakirja rakennusteknisten-, kvv- ja ilmanvaihtotöiden osalta. Ilmanvaihtolaitteiden säätö ja sähköasennusten tarkastus sekä mahdollinen öljylämmityslaitoksen katsastus on oltava suoritettuina katselmukseen mennessä sekä pöytäkirjat näistä tarkastuksista.

 

Loppukatselmuksen yhteydessä pientalorakentajien on luovutettava rakennusvalvontaviranomaiselle valmiiksi täytetystä rakennustyön tarkastusasiakirjasta, kopiot niistä sivuista, joihin on koottu vastuuhenkilöiden sekä viranomaisten suorittamien tarkastusten kuittaukset. Ennen rakennuksen käyttöönottoa pääsuunnittelijan on varmennettava energiaselvitykseen sisältyvä energiatodistus, jos energiatodistukseen merkityt lähtötiedot ovat muuttuneet.

Loppukatselmuksessa on esitettävä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on rakennuslupapäätöksessä määrätty laadittavaksi.

Tarkastukset

Öljylämmityslaitteiston katsastus

Katsastuksen suorittaa laitteiston asentaneen toiminnanharjoittajan pyynnöstä pelastuslaitos, puh. 044 7187160. Katsastusta tulee pyytää heti asennustyön valmistuttua esittämällä laitteiston katsastustodistus.

Sähköasennusten käyttöönottotarkastus

Tarkastuksen suorittaa sähköurakoitsija. Sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja on esitettävä loppukatselmuksessa.

Ilmanvaihtolaitteiston säätö ja mittaus

Säädön suorittaa yleensä ilmanvaihtolaitteiston urakoitsija ja mittauspöytäkirja on esitettävä loppukatselmuksessa.

Erityistarkastukset

Rakennuslupapäätöksessä on mahdollista määrätä myös erityiskatselmuksia kuten:

-väestönsuojan tarkastus ja painekoe
-ilmanvaihtolaitteiston tarkastus
-merkki- ja turvavalaistuksen tarkastus
-erityinen palotarkastus
-terveystarkastajan suorittama käyttöönottotarkastus

 

Rakennusvalvonta, Pohjois-Savon pelastuslaitos antavat lisätietoja näistä tarkastuksista.

Loppukatselmuksessa on esitettävä työmaan kvv-ja iv-tarkastusasiakirja, johon on kirjattu kaikki tarkastukset, kokeet ja huomautukset. Loppukatselmuksessa on esitettävä kvv-ja iv-laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet kansioon koottuna. Kansioon liitetään myös hyväksytyt kvv-ja iv-loppupiirustukset.