Siirry sisältöön Etusivu

Omaishoito

Omaishoitolain (937/2005) mukaan omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoitajalle myönnettävästä rahallisesta korvauksesta eli hoitopalkkiosta sekä hoidettavan ja hoitajan saamista palveluista, hoitajalle järjestetystä vapaa-ajasta.

Omaishoitoasioissa voit soittaa palveluohjaukseen.

Omaishoidon tuesta säädetyssä laissa (2005/937) on määritelty yleiset myöntämisedellytykset. Kunta

voi myöntää hakemuksen perusteella omaishoidon tukea, jos henkilö alentuneen toimintakyvyn,

sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee hoitoa tai muuta huolenpitoa ja

joka on mahdollista järjestää hoidettavan kotona omaisen antaman hoidon sekä tarkoituksen

mukaisten palveluiden avulla. Kodinhoidollinen avuntarve ei yksinään mahdollista omaishoidon tuen

myöntämistä. Tukipalvelutasoisiin tehtäviin kuten kauppa-asioiden hoitamiseen, muuhun asiointiin

siivoukseen, ruuanlaittoon, peseytymiseen ja kiinteistön huoltoon liittyviin tehtäviin liittyvä avun tarve

eivät välttämättä edellytä omaishoidon tuen myöntämistä.

Lain (2005/937) mukaan kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos hoidettavaan liittyvien tekijöiden

lisäksi myös hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia. Hoito ja

muu huolenpito järjestetään hoidettavan kotona sopimalla siitä hänen omaisensa tai läheisensä

kanssa. Omaishoitajana ei voi olla muu henkilö kuin hoidettavan omainen tai läheinen. Hoito ja muu

huolenpito voidaan järjestää erityisistä syistä myös hoitajan kotona. Ympärivuorokautiseen hoitajan

kotona tapahtuvaan hoitoon sovelletaan kuitenkin perhehoitolakia silloin, kun myös muut

perhehoidolle asetetut edellytykset täyttyvät.

Omaishoidon tuen palveluina voi olla kotihoitoa, päiväkeskustoimintaa, lyhytaikaista laitoshoitoa,

palveluseteleitä, joiden käyttö määritellään päätöksessä sekä hoito- ja palvelusuunnitelmassa, tai

muita yksilöllisesti suunniteltavia palveluita. Tuki sovitetaan yhteen muiden palvelujen kanssa.

Omaishoidon tukea ei voida myöntää yksityiselle palveluntuottajalle. Omaishoidon tuki kohdennetaan

eniten hoitoa ja huolenpitoa tarvitseville. Tukea ei makseta takautuvasti.

Omaishoidon keskeytyessä tilapäisesti hoidettavan terveydentilasta johtuvasta syystä keskeytyy

hoitopalkkion maksaminen kuukauden kuluttua. Hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä

hoitopalkkion maksaminen keskeytyy heti. Muista hoitopalkkiojärjestelyistä sovitaan

omaishoitosopimuksessa. Omaishoitajan antaman hoidon keskeytyminen esimerkiksi intervallijakson

ajaksi ei keskeytä hoitopalkkion maksamista.

Puhelinasiointi

Ikäihmisten palveluohjaus

Ikääntyvän henkilön neuvonta, ohjaus ja palvelutarpeen selvittäminen. Parhaiten tavoitettavissa puhelintunnilla, viranomaispuhelut myös muina aikoina.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883674 Puh. +358 40 4883659 Puh. +358 40 4883658

Omaishoidon tuki

Yli 65-vuotiaille omaishoidon tuki

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883674

Palvelupaikat

Mäenpihan palvelutalo

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikkö

Kansantie 10, 73100 LAPINLAHTI

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Omaishoito on ikääntyneen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon järjestämistä kotona siten, että hoitajana toimii omainen tai muu hoidettavan läheinen. Omaishoitoon voi saada taloudellista ja toiminnallista tukea. Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu. Omaishoidon tuki muodostuu hoitopalkkiosta, hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajan tukemisesta.

Laissa määritellään alimmat omaishoitopalkkioiden määrät, hoidon tukena annettavat palvelut, hoitajan vapaat, hoito- ja palvelusuunnitelma sekä omaishoitosopimuksen sisältö.

Laki omaishoidon tuesta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050937

Liittyvät palvelut

Lyhytaikainen hoito

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut