Siirry sisältöön Etusivu

Perusopetuksen toimipaikat

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden ja se on maksutonta. Opetuksen lisäksi oppikirjat ja muu oppimateriaali sekä työvälineet ja aineet ovat maksuttomia.

Oppilaalla on myös oikeus saada jokaisena työpäivänä maksuton, täysipainoinen ateria sekä tietyin edellytyksin maksuton koulukuljetus. Oppilaalla on myös oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä oppilashuolto. Vammaisella tai muulla erityistä tukea tarvitsevalla on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät apuvälineet ja muun muassa tulkitsemis- ja avustajapalvelut ja apuvälineet.

Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Tehtävänä on tarjota oppilaalle mahdollisuus hankkia yleissivistystä ja suorittaa oppivelvollisuus. Yhteiskunnalle perusopetus tarjoaa välineen kehittää kansakunnan sivistyksellistä pääomaa ja vahvistaa yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.

Lapinlahdella on kuusi perusopetuksen koulua. Niistä Matin ja Liisan koulu Lapinlahden kirkonkylällä on suurin, noin 600 oppilaan 1-9 vuosiluokkien koulu. Toiseksi suurin perusopetuksen kouluista on yli 200 oppilaan Varpaisjärven koulu. Lisäksi kunnassa on neljä luontokylien koulua, joista Alapitkän ja Nerkoon 1-6 vuosiluokkien koulut sijaitsevat 5-tien varressa. Kunnan koillis- ja luoteiskulmilla sijaitsevat Martikkalan ja Paloisten koulut antavat 1-6 vuosiluokkien opetuksen lisäksi esiopetusta.

Vieraspaikkakuntalaisen lapsen oikeus käydä koulua Lapinlahdella

Huoltajat voivat hakea lapselleen oikeutta käydä koulua Lapinlahdella. Lapinlahden kunnan hallintosäännön mukaan oikeuden myöntää sivistysosaston osastopäällikkö-. Lapinlahden kunta ei pääsääntöisesti maksa vieraspaikkakuntalaisten lasten koulukuljetusta kunnan ylläpitämiin kouluihin. Tilannetta arvioidaan aina tapauskohtaisesti ja osastopäällikkö voi erityisistä syistä myöntää maksuttoman koulukuljetuksen. Pääsäännöstä poiketen Lapinlahden kunta myöntää Martikkalan kouluun vieraspaikkakuntalaisille oppilaille ilmaisen koulukuljetuksen, mikäli oppilas asuu normaalin koulukuljetusreitin varrella.

Kouluterveydenhuollon palvelut

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä sekä edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan.

Perusasteella (1-9 luokka) terveydenhoitaja tarkastaa oppilaat vuosittain terveystapaamisten yhteydessä. Näiden tapaamisten sisältö koostuu oppilaan pituuden ja painon mittaamisesta sekä ryhdin seurannasta. Oppilaan näkö, värinäkö, kuulo, verenpaine ja hemoglobiini tutkitaan tarpeen mukaan sekä annetaan tarvittavat rokotukset Kansallisen rokotusohjelman mukaisesti. Huomiota kiinnitetään myös oppilaan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. 5. ja 8. luokan oppilaille ja vanhemmille tehdään kirjallinen terveyskysely.

Koululääkäri tekee terveystarkastuksen 1., 5. ja 8.-9 luokan oppilaille. Oppilaille annetaan nuorison terveystodistus 8-9 luokan tarkastuksessa.

Yhteistyö fysioterapian kanssa:

Koululääkärin ja terveydenhoitajan lähetteellä fysioterapiassa tehdään oppilaiden ryhtitarkastuksia ja annetaan neuvontaa. Koululääkärin lähetteellä toteutetaan yksilöfysioterapiaa, opetetaan omatoimisia harjoitteita ja seurataan harjoitusten vaikuttavuutta.

Kouluterveydenhuolto tekee yhteistyötä vanhempien ja huoltajien kanssa sekä on tarvittaessa heidän tukenaan kasvatustyössä.

Kouluterveydenhuolto osallistuu oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin.

Kouluterveydenhuolto edistää kouluympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta.

Kouluterveydenhoitajat ovat parhaiten tavoitettavissa puhelimitse tai Wilma-viestillä.

Tulkkauspalvelu on tarvittaessa käytössä. Tulkkauspalvelun tarpeesta on tiedotettava etukäteen ajanvarauksen yhteydessä, jotta palvelu on käytettävissä vastaanotolla.

Oppilaille annetaan Kansallisen rokotusohjelman mukaiset rokotukset.

Vesirokkorokotetta tarjotaan kansallisessa rokotusohjelmassa maksutta kaikille 1.1.2016 ja sen jälkeen syntyneille lapsille, jotka eivät ole sairastaneet vesirokkoa. Perusrokotussarjaan kuuluu kaksi vesirokko -rokotetta (1,5 v ja 6 v). Kansallisen rokotusohjelman vesirokkorokotukset annetaan neuvolan ja koulun ikäkausitarkastuksissa syyskuusta 2017 alkaen.

Puhelinasiointi

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhoitajat ovat parhaiten tavoitettavissa puhelimitse ja Wilma-viestillä.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 4883332 Puh. +358 40 4883331 Puh. +358 40 4883327 Puh. +358 50 5219868

Palvelupaikat

Alapitkän koulu

Alapitkällä sijaitsevassa koulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 0-6.

Alapitkäntie 45, 71910 ALAPITKÄ

Kaikki tiedot

Martikkalan koulu

Koulumme on 47 oppilaan kyläkoulu Lapinlahdella, Martikkalan kylässä.

Martikkalantie 552, 73100 LAPINLAHTI

Kaikki tiedot

Matin ja Liisan koulu

Lapinlahden keskustassa sijaitsevassa koulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 1-9.

Koulukuja 14, 73100 LAPINLAHTI

Kaikki tiedot

Nerkoon koulu

Nerkoolla sijaitsevassa peruskoulussa annetaan perusopetusta vuosiluokille 0-6.

Iisalmentie 770, 73120 NERKOO

Kaikki tiedot

Paloisten koulu

Paloisen koulussa on esikoulu ja vuosiluokkien 1-6 perusopetusta.

Paloisentie 413, 74470 PALOINEN

Kaikki tiedot

Varpaisjärven koulu

Varpaisjärven koululla annetaan vuosiluokkien 1-9 perusopetusta.

Koulutie 1, 73200 VARPAISJÄRVI

Kaikki tiedot

Kouluterveydenhuollon tarkoituksena on seurata oppilaan kasvua ja kehitystä ja edistää hänen terveyttään ja hyvinvointiaan. Kouluterveydenhuollon vastuulla ovat myös kouluympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä vanhempien ja huoltajien tukeminen kasvatustyössä.

Kouluterveydenhuolto voi osallistua oppilaan erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen. Jos oppilaalla on pitkäaikaissairauksia tai hän tarvitsee jatkotutkimuksia ja -hoitoa, kouluterveydenhuolto ohjaa asiassa eteenpäin. Jos oppilaalle ja mahdolliselle saattajalle aiheutuu kouluterveydenhuoltoon liittyvästä matkasta kuluja, ne korvataan hänelle.

Terveydenhuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101326

Liittyvät palvelut

Opiskeluterveydenhuollon palvelut

Kunnan järjestämään opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy toisella asteella kaksi määräaikaista terveystarkastusta.

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut