bannerikuva
Oppilashuollon tukipalvelut
Perusopetuksen oppilaiden oppimisen tuki järjestetään perusopetuslain mukaan ns. kolmiportaisena tukena. Yleinen tuki on lyhytaikaista ja sitä annetaan opinnoissa tilapäisesti jälkeen jääneille ja se voi olla esimerkiksi tukiopetusta tai osa-aikaista erityisopetusta. Tehostettua tukea annetaan oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita eri tukimuotoja. Tehostettua tukea tarvitsevalle oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma. Erityistä tukea annetaan oppilaalle, elleivät annettu yleinen tuki tai tehostettu tuki riitä. Erityisen tuen antamisesta tehdään hallinnollinen päätös. Ellei oppilaan opetusta voida sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi järjestää toisin, oppilas voidaan ottaa erityisen tuen piiriin ilman edeltävää yleistä tai tehostettua tukea.

Oppilas voi saada tarvitsemaansa tukea lähikoulussaan tai muussa sopivassa paikassa. Tukea voivat antaa luokanopettajat, aineenopettajat, erityisopettajat, erityisluokanopettajat ja koulunkäynnin ohjaajat. Kunnassa on yhteensä viisi erityisopettajaa. Luokkamuotoinen erityisopetus on keskitetty Matin ja Liisan kouluun, jossa toimii useita pienluokkia, joita opettaa erityisluokanopettaja.

Perusopetuksen oppilaiden oppimisen tuen suunnitteluun ja antamiseen osallistuvat myös koulupsykologi ja koulukuraattori.

Oppilashuollon tukipalvelut

Nimi Nimike Puhelin
Mannila Aki koulukuraattori 040 4883 183
Surma-aho Kirsi koulukuraattori 040 4883 188
Komulainen Elina koulupsykologi 040 4883 182