bannerikuva
Ylä-Savon terveysliikunta ja ravitsemus 2006-2008 -hanke
Ylä-Savon terveysliikunta ja ravitsemus 2006-2008 –hanke on kahden vuoden jatkohanke 9/2004-4/2006 toimineelle Ylä-Savon terveysliikunta ja ravitsemus –hankkeelle. Hankkeessa ovat mukana kaikki Ylä-Savon kunnat eli Iisalmi, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Rautavaara, Sonkajärvi, Varpaisjärvi ja Vieremä. Hanketoimintaan osallistuu laaja joukko kuntien toimijoita perusterveydenhuollosta, koulu-, liikunta- ja sosiaalitoimesta, kansalaisopistoista, järjestöistä ja yhdistyksistä. Yhteistyössä ovat mukana myös Kuopion yliopisto ja Savonia-AMK Iisalmen yksikkö. Hankkeen tavoitteena on edistää yläsavolaisten terveyttä terveysliikunnan ja ravitsemuksen keinoin ”vauvasta vaariin”.

Jo loppuneessa hankkeen ensimmäisessä vaiheessa terveysliikunnan ja ravitsemuksen tietämystä ja osaa­mista lisättiin järjestämällä näistä aiheista kuntien

ammattihenkilöstölle ja ohjaajille 63 koulutusta, joissa osallistujia oli yhteensä noin 1200. Yleisötilaisuuksia ja –luentoja tai vanhempainiltoja oli 64 ja niissä noin 4400 osal­listujaa. Hankekunnissa kiertäneellä ruokien rasva-, suola-, sokeri-, ja energiamääriä havainnollistaneella ravintonäyttelyllä tavoitettiin puolestaan noin 6000 yläsavolaista. Hanke toimitti terveysliikunta- ja ravitsemusaiheista materiaali kuntien käyttöön. Tästä hyvänä esimerkkinä on terveysliikunta- ja ravitsemusmateriaalipaketti, joita on 3 kpl jokaisessa hankekunnassa. Lisäksi yhteistyössä kuntien toimijoiden kanssa kehitettiin toimintamalleja suositusten mukaisen ruokailun ja terveysliikunnan edistämiseen. Esimerkiksi koulussa tarjottiin terveellisiä välipaloja, innostettiin oppilaita välitunti- ja vapaa-ajan liikuntaan sekä lisättiin mallilautasen käyttöä joukkoruokailussa.

Hanke koettiin innostavaksi ja tärkeäksi, joten nyt jatkohankkeessa on tavoitteena yhä kehittää, levittää ja vakiinnuttaa ennaltaehkäisevän työn toimintamalleja ja työtapoja. Tähän tarvitaan mm. eri hallintokuntien sekä seutukuntien yhteistyön lisäämistä. Yksi hankkeen suurimmista haasteista on tavoittaa terveysliikunta- ja ravitsemustietoutta eniten tarvitsevat sekä saada heidät

liikunta- ja ravitsemusohjauksen piiriin. Tähän haasteeseen tullaan vastaamaan mm. suunnitelmallisella kansalaistiedottamisella alueen tiedotusvälineissä, yleisötapahtumissa ja työpaikoilla.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa järjestettiin ammattihenkilöstölle ja ohjaajille runsaasti erilaisia koulutuksia terveysliikunnasta ja ravitsemuksesta. Nyt jatkohankkeessa panostetaan saadun tieto-taidon käyttöönottoon. Hankkeesta toimitetaan kuntien toimijoiden käyttöön materiaalia mm. vanhempainilloissa ja työpaikoilla pidettävien terveysliikunta- ja ravitsemusaiheisten tietoiskujen pitämiseen. Lisäksi pyritään käynnistämään kuntien toimijoiden ja vertaisohjaajien toteuttamia liikunta- ja painonhallintaryhmiä. Myös lasten lihavuuden ennaltaehkäisyn ja hoidon tehostaminen esim. hoitopolkujen laatimisen ja käyttöönoton myötä on hankkeen tavoitteena. Ikäihmisten aliravitsemuksen ennaltaehkäisyn ja hoidon oikea-aikaisuuden kehittämiseksi on tavoitteena ottaa kaikissa Ylä-Savon kunnissa käyttöön MNA-testi ja mm. tehostaa ravitsemusneuvontaa.

Ylä-Savon terveysliikunta ja ravitsemus 2006-2008 –hankkeen rahoittavat STM ja Ylä-Savon kunnat. Hanketta hallinnoi Lapinlahden kunta. Hankkeen toiminta-aika on 1.5.2006-30.4.2008.