Aineisto- ja tietopalvelu

Aineisto- ja tietopalvelut kunnan asiakirja-aineistoista ja kunnan palveluista.

Palvelu

Aineisto- ja tietopalvelu

Voit saada tietoa kunnan viranomaisten tekemistä julkisista päätöksistä, kunnan järjestämistä palveluista sekä julkisista asiakirja-aineistoista.

Toimintaohje

Asiakirjapyynnöissä voit ottaa yhteyttä ensisijaisesti kunnan kirjaamoon.

Asiakirjoja voi pyytää nähtäväksi sähköpostitse, puhelimitse, kirjeitse tai itse paikalla käyden.

Maksullisuuden tiedot

Jos kunnan työntekijä tekee arkistoselvityksen asiakkaan puolesta, asiakkaalta peritään 40 e/h.

Asiakirjoihin tutustuminen viranomaisen tiloissa on pääsääntöisesti maksutonta. Kopioinnista voidaan periä maksu.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Viranomaistoiminta asiakirjoineen on lähtökohtaisesti julkista. Asiakirjat ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti toisin määrätä. Jos asiakirja on salainen, viranomaisella on velvollisuus perustella salauspäätös. Lisäksi jokaisella on pääsääntöisesti oikeus saada tieto häntä itseään koskevista asiakirjoista, vaikka ne olisi laissa määrätty yleisöltä salassa pidettäviksi.

Viranomaisen on järjestettävä asiakirjahallinto siten, että kansalaiset halutessaan saavat asiakirjat ja niihin sisältyvät tiedot vaivattomasti käyttöönsä. Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621