Kunnan viralliset ilmoitukset

Ilmoitukset kaavamuutoksista, säännöistä, avustushakemuksista, avoimista työpaikoista, erilaisista lupapäätöksistä, kuulemisista jne.

Palvelu

Kunnan viralliset ilmoitukset

Kunta ilmoittaa kunnan alueella tapahtuvista kaavamuutoksista, kuntalaisia koskevien säännösten muutoksista, toiminta-avustusten hakemisesta, avoimista työpaikoista, rakennus-, ympäristö-, maa-aines- ym. lupahakemuksista ja päätöksistä, vireillä olevista suunnitelmista, kunnassa pidettävistä rekistereistä, jne.

Asioi tästä

Toimintaohje

Kuntalainen voi tutustua kunnan kotisivuilla oleviin ilmoituksiin ja niihin liittyviin asiakirjoihin. Ilmoituksissa on mainittu henkilö, jolta voi kysyä lisätietoa ilmoitettavasta asiasta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot: • kuntastrategia • hallintosääntö • talousarvio ja -suunnitelma • tilinpäätös • tarkastuslautakunnan arviointikertomus • tilintarkastuskertomus • kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset • konserniohje • luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset • luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet • palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Kuntalaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410

Liittyvät palvelut