Lautakunnat

Valtuusto päättää hallintosäännössä kunnan lautakuntarakenteen. Valtuusto asettaa kunnanhallituksen alaisena toimivat lautakunnat ja päättää niiden jäsenmäärästä sekä toimi- ja päätösvallasta. 

Lapinlahden kunnassa on seuraavat lautakunnat:
- Sivistyslautakunta
- Tekninen lautakunta
- Ympäristölautakunta
- Keskusvaalilautakunta

 

Sivistyslautakunnan ratkaisuvalta

1. Päättää esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion työajoista ja vapaapäivistä.
2. Hyväksyy kansalaisopiston opinto-ohjelman.
3. Nimeää lähikoulun perusopetuksen ensimmäisen luokan ja esiopetuksen aloittavalle oppilaalle.
4. Hyväksyy perusopetuksen koulujen ja lukion järjestyssäännöt sekä kirjaston käyttösäännöt.
5. Päättää opetuksen/koulutuksen järjestäjälle kuuluvan koulutuksen ja sen vaikuttavuuden arvioinnista.
6. Päättää koulujen tuntikehyksestä ja antaa tarvittaessa ohjeet ryhmien muodostamisen perusteista.
7. Päättää lukion ja aikuislukion opiskelijaksi ottamisen perusteista ja lukion aloituspaikoista.
8. Päättää oppilaan tai opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta.
9. Tekee perusopetuksen oppilaan ja esioppilaan erityistä tukea, erityisen tuen jatkamista ja päättämistä koskevat päätökset perusopetuslain mukaisesti huoltajan vastustaessa.
10. Toimii lasten varhaiskasvatuslain (1973/36) 11 d §:n mukaisena monijäsenisenä toimielimenä.
11. Tekee päätöksen siitä, että ylioppilaskokelas menettää oikeutensa osallistua ylioppilastutkintolain § 15 1 tai 2 momentissa tarkoitetun menettelyn tapahtuessa meneillään olevaa tutkintokertaa seuraavaan tutkintokertaan.

 

SIVISTYSLAUTAKUNTA 1.6.2023 - 31.5.2025

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet

Antti Valta
puheenjohtaja

Jorma Sonninen

Niina Kainulainen varapuheenjohtaja

Anne Tissari
Paula Rusanen Helmimarja Tuhkanen
Santtu Väisänen Marco Vornanen
Anni Miettinen Ulla Kolari
Jarno Koski Juha Halonen
Pekka Kasurinen Minna Jääskeläinen
Teknisen lautakunnan ratkaisuvalta
1. Päättää talousarvion investointiosaan hyväksyttyjen peruskorjaus ja rakentamishankkeiden toteuttamisesta kunnanhallituksen ohjeiden mukaisesti.
2. Päättää asemakaavatiesuunnitelmien hyväksymisestä.
3. Päättää urakoista, suunnittelijoista ja suunnittelusopimuksista, jos asian ratkaisuvaltaa ei ole siirretty viranhaltijalle tämän hallintosäännön luvussa 8.
4. Toimii kaavatoimikuntana ja siinä ominaisuudessa huolehtii yleis- ja asemakaavoituksesta sekä niiden vaatimista selvityksistä ja tutkimuksista.
5. Päättää asema- ja yleiskaavojen laatimis- ja käsittelykustannusten perimisestä (MRL 59 §).
6. Päättää asemakaavojen ajanmukaisuuden arvioinnista (MRL 60 §).
7. Päättää erillisen tonttijaon laatimisesta ja hyväksymisestä (MRL 79 §).
8. Päättää asemakaavan hyväksymisestä silloin, kun se ei ole vaikutukseltaan merkittävä (MRL 52 §).
9. Päättää kunnan kaavoittajasta (MRL 20 §).
10. MRL:n 97 §:n mukaisen rakentamiskehotuksen antamisesta.
11. Päättää kunnan omistamien toimitilojen, asuntojen ja yritystoimintaan vuokrattavien tilojen vuokrien ja vuokrasopimusten perusteet.
12. Päättää virkistys-, maisema-, kulttuuri- tai luontoarvoiltaan merkittävien alueiden käsittelystä.
13. Päättää yksityis- ja metsäautoteiden rakentamisen ja kunnossapidon kunnan avustusten jakamisesta annettujen määrärahojen puitteissa päättämiensä sääntöjen mukaisesti.
14. Päättää kunnan ja tiekunnan välisistä kunnossapitosopimuksista.
15. Päättää uuden osoitetien nimeämisestä ja voimassa olevan osoitetien nimen muuttamisesta asemakaava-alueen ulkopuolella.
 
TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.6.2023 - 31.5.2025
 
Jäsenet

Henkilökohtaiset varajäsenet

Marko Rahkola
puheenjohtaja
Joona Piironen
Sami Taimela
varapuheenjohtaja
Pauli Smolander
Mervi Hiltunen Tiina Husso-Moilanen
Marjo Väisänen Ulla Kolari
Minna Forsberg Päivi Kasurinen
Risto Ollikainen Jouni Määttä
Matti Kojo Antti Hämäläinen

Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

1. Toimii maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) mukaisena kunnan rakennusvalvontaviranomaisena.
2. Toimii maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 167 §:n mukaisena ympäristönhoitoa valvovana kunnan viranomaisena.
3. Toimii rakennussuojelulain (498/2010) mukaisena kunnan viranomaisena.
4. Toimii lain kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/86) mukaisena kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena.
5. Toimii ulkoilulain (606/73, muutos 1343/94) mukaisena kunnan leirintäalueviranomaisena.
6. Myöntää rakennusluvat siltä osin, kun päätösvaltaa ei ole annettu viranhaltijalle.
7. Myöntää maa-aines- ja ympäristöluvat ja käsittelee ympäristönsuojelulain mukaiset yleisen ilmoitusmenettelyn ilmoitukset.
8. Päättää erillisestä suunnittelutarveratkaisusta (MRL 137 §).
9. Päättää MRL:n 171 §:n mukaisista poikkeuksista (poikkeusluvat).
10. Päättää valituksen tekemisoikeuden käyttämisestä hallinto-oikeuden kumoamis- tai muuttamispäätöksestä lupa-asiassa (MRL 190).
11. Päättää ympäristökatselmustoimikunnan asettamisesta.
12. Päättää kunnan päätösvaltaan kuuluvien luonnonsuojelulain mukaisten luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta (LuonnonsL 26 §).
13. Määrää rakennuksen kunnossapitovelvoitteen asettamisesta, purkumääräyksestä, käyttökiellosta ja ympäristön siistimisestä (MRL 166 §).
14. Siirtää tarvittaessa alaiselleen viranhaltijalle toimivaltaansa lainsäädännön ja harkintavaltansa määräämissä rajoissa.
15. Päättää rakennusluvan myöntämisestä kerros- ja rivitaloille sekä yli 1200 m2:n suuruisille maatilojen rakennushankkeille ja teollisuuden tuotantorakennuksille.
16. Toimii maankäyttö- ja rakennuslain 161 a §:n mukaisena asemakaava-alueen ojitusoikeudesta toisen maalla päättävänä viranomaisena.

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA 1.6.2023 - 31.5.2025

Jäsenet Henkilökohtaiset varajäsenet
Jenni Rönkkö puheenjohtaja Leena Pelkonen
Anne Niiranen varapuheenjohtaja Merja Toikkanen
Mikko Heikkinen Pertti Heikkinen
Markku Ukkonen Tatu Hänninen
Riku Räsänen Jussi Ruotsalainen
Kirsi Rovio Anni Miettinen
Antti Mantsinen Miika Leskinen

Tarkastuslautakunta
Lapinlahden kunnan ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja.
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Sisäinen valvonta on osa johtamista. Sisäisestä valvonnasta vastaavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan

  • valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat
  • arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla
  • arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää
  • huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteen sovittamisesta
  • valvoa 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi
  • valmistella kunnanhallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi

Tarkastuslautakunta valmistelee tilintarkastuskertomuksen valtuuston käsittelyyn ja ottaa kantaa tilinpäätöksen hyväksyttävyyteen ja vastuuvapauden myöntämiseen.
Tarkemmin tarkastuslautakunnan tehtävistä ja raportoinnista määrätään Lapinlahden kunnan hallintosäännön 9.ssä luvussa.


TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.6.2023 - 31.5.2025

Jäsenet

Henkilökohtaiset
varajäsenet

Rauno Savolainen
puheenjohtaja

Tuomo Lahtinen

Ari Turunen
varapuheenjohtaja

Risto Ollikainen
Anneli Valta-Lisitsin Pia Kyyrö-Harju
Kari Tuovinen Kauko Hiltunen
Irma Korhonen Minna Jääskeläinen

Keskusvaalilautakunnassa on viisi jäsentä ja vähintään viisi varajäsentä. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Keskusvaalilautakunta on lakisääteinen kunnan toimielin, jonka tehtävänä on huolehtia vaalien järjestelyistä vaalilain mukaan.

KESKUSVAALILAUTAKUNTA 1.6.2023 - 31.5.2025

Jäsenet Varajäsenet kutsumisjärjestyksessä 
Antero Ylitalo puheenjohtaja Leena Tikkanen
Tarmo Heiskanen varapuheenjohtaja Esa Heikkinen
Aki Tissari Pertti Heikkinen
Sirpa Rissanen Ulla Kolari
Anni Miettinen Heikki Riikonen
  Seppo Ryhänen
  Elli Karppinen
  Mari Tabell