Jätevedet

Viemäriverkoston toiminta-alue

Mikäli kiinteistö sijaitsee vesihuoltolain mukaisella vahvistetulla viemäriverkoston toiminta-alueella, tulee kiinteistön liittyä viemäriin. Poikkeustapauksissa voidaan hakea kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta vapautusta liittymisestä.

Vapautus voidaan myöntää vesihuoltolain 11 §:n mukaisilla perusteilla.

Viemäriverkostojen ulkopuoliset alueet

Mikäli kiinteistö sijaitsee viemäriverkoston toiminta-alueen ulkopuolella, tulee jätevedet käsitellä ympäristönsuojelulain, ns. talousjätevesiasetuksen ja kunnan ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.

1. Pohjavesialueet ja ranta-alueet

Lapinlahden ympäristönsuojelumääräyksissä on määrätty pohjavesialueet ja ranta-alueet (100 m etäisyydellä keskivedenkorkeudesta) herkiksi alueiksi. Tämän vuoksi jätevedet tulee niillä alueilla käsitellä tehostettujen käsittelyvaatimusten mukaan. Siirtymäaika jätevesienkäsittelyjärjestelmien kuntoon saattamiseksi näillä alueella on 31.10.2019.

2. Taajaan rakennetut alueet sekä erityisen kuormittavat alueet

Lapinlahden ympäristönsuojelumääräyksissä on määrätty, että taajaan rakennetuilla alueilla ja erityisen kuormittavilla kohteilla (esim. koulut, hoitokodit, matkailuyritykset) jätevedet on käsiteltävä tehostettujen käsittelyvaatimusten mukaisesti. Näillä alueilla ei ole siirtymäaikaa jätevesien käsittelyjärjestelmien kuntoon saattamiseksi. Järjestelmien tulee täyttää vaatimustaso siinä yhteydessä, kun kohteessa tehdään muutakin remonttia, joka tarvitsee maankäyttö- ja rakennuslain mukaista luvitusta.

3. Muut alueet

Muilla alueilla sijaitsevien jätevesien käsittelyjärjestelmien tulee täyttää ympäristönsuojelulaissa määrätyt ns. perustason vaatimukset. Siirtymäaikaa ko. alueilla ei ole, vaan järjestelmät tulee laittaa kuntoon siinä yhteydessä, kun kiinteistöllä tehdään muutakin remonttia, joka tarvitsee maankäyttö- ja rakennuslain mukaista luvitusta.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (YSL 156 d §)

Kunnan toimivaltainen viranomainen voi hakemuksesta myöntää ns. poikkeuksen jätevesijärjestelmän uusimisesta 5 vuoden määräajaksi kerrallaan. Poikkeus voidaan myöntää, jos olemassa olevasta jätevesijärjestelmästä ympäristöön aiheutuva kuormitus on vähäinen ja käsittelyjärjestelmän uusiminen on korkeiden kustannusten tai teknisen vaativuuden vuoksi kohtuutonta kiinteistön haltijalle.

Poikkeuksen myöntämistä arvioitaessa huomioidaan:
1) kiinteistön sijainti viemäriverkoston piiriin ulotettavaksi tarkoitetulla alueella
2) kiinteistön haltijan tai kiinteistöllä vakituisesti asuvien korkea ikä tai muut vastaavat elämäntilanteeseen liittyvät erityiset tekijät
3) kiinteistön haltijan pitkäaikainen työttömyys tai sairaus tai muu näihin rinnastuva sosiaalinen suorituseste.

Hakemuksen käsittelystä peritään ympäristönsuojelun taksan mukainen maksu.

Poikkeamishakemus:

Hakijan on aina täytettävä poikkeamishakemus ja sen lisäksi liite 2. Liitteistä 3 (A-D) tulee valita täytettäväksi ne lomakkeet, joiden perusteella poikkeamista haetaan. Lomakkeissa on mukana täyttöohjeet.