Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulain mukaan kunnan tulee edistää luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan.

Me kannamme kaikki vastuuta luonnosta ja sen monimuotoisuudesta. Luonnonsuojelun tehtävänä on suojella arvokkaita alueita ja lajeja sekä vastata ihmisen tarpeeseen hyödyntää luontoa ja sen tarjontaa. Kunnan tehtävänä on edistää luonnonsuojelua alueellaan – tämä tarkoittaa kunnan omistamien metsien, niittyjen, maatalousalueiden, rantojen sekä vesien hyvää hoitoa.

Kunnat edistävät ja valvovat luonnon- ja maisemansuojelua alueellaan. Kunnat voivat muun muassa valmistella rauhoitusesityksiä ja suojelukohteiden hoito- ja käyttösuunnitelmia tai päättää luonnonmuistomerkkien suojelusta. Kunta huolehtii, että maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa edistetään ekologisesti kestävää kehitystä ja että suunnitelmien vaikutukset ympäristöön otetaan huomioon.

Yleisen edistämistehtävän lisäksi kunta voi päättää yksityismaalla olevan luonnonmuistomerkin rauhoituksesta. Luonnonsuojelun keskeinen tavoite on eläin- ja kasvilajien sekä luontotyyppien monimuotoisuuden säilyttäminen.
Natura 2000 -alueiden verkostolla suojellaan koko Euroopan unionissa tärkeitä luontotyyppejä ja lajeja. Tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Lapinlahdella on kuusi Natura 2000 -aluetta

Luonnonmuistomerkin rauhoittaminen
Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen (ympäristölautakunta) voi hakemuksesta rauhoittaa luonnonmuistomerkin yksityisen mailla luonnonsuojelulain 26 §:n mukaisesti. Puu, puuryhmä, siirtolohkare tai muu niitä vastaava luonnonmuodostuma, jota sen kauneuden, harvinaisuuden, maisemallisen merkityksen, tieteellisen arvon tai muun vastaavan syyn vuoksi on aihetta erityisesti suojella, voidaan määrätä rauhoitetuksi luonnonmuistomerkiksi.

Rauhoittamista voi hakea Metsähallituksen tarkoitukseen laatimalla rauhoitushakemuspohjalla tai vapaamuotoisella hakemuksella.