Katselmukset

Aloituskokous

Aloituskokouksesta on määrätty MRL 121 §:ssä ja MRA 74 §:ssä. Mikäli rakennusluvassa on määrätty aloituskokous pidettäväksi, rakennushanke aloitetaan aloituskokouksella. Sen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä ja pyytää mukaan ainakin, pääsuunnittelijan, vastaavan työnjohtajan ja rakennustarkastajan.

Aloituskokouksessa todetaan ja merkitään pöytäkirjaan:

-rakennushankkeeseen ryhtyvälle määrätyt velvoitteet
-suunnittelun ja rakennustyön keskeiset osapuolet
-rakennustyövaiheiden tarkastuksia suorittavat vastuuhenkilöt
-työvaiheiden tarkastuksia suorittavat henkilöt
-muut selvitykset ja toimenpiteet rakentamisen laadusta huolehtimiseksi

Sijainnin merkintä

Ennen rakentamisen aloittamista rakennushankkeeseen ryhtyvä pyytää kunnan mittamiestä ( asemakaavat ja taajamat) huolehtimaan rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemisestä hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti, jos rakennusluvassa näin määrätään. Haja-asutusalueella rakennuspaikan mittauksen ja korkeusaseman määrittää rakennustarkastaja.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus pyydetään rakennusvalvonnasta kun perustusten kaivaminen tai louhiminen on suoritettu ennen täyttötöitä.

Rakennekatselmus

Pyydetään rakennusvalvontatoimistosta ennen kuin rakennus tai sen osa saadaan ottaa käyttöön. Katselmus voidaan suorittaa useassa vaiheessa. Loppukatselmuksessa on esitettävä ajantasainen työmaan tarkastusasiakirja rakennusteknisten-, kvv- ja ilmanvaihtotöiden osalta. Ilmanvaihtolaitteiden säätö ja sähköasennusten tarkastus sekä mahdollinen öljylämmityslaitoksen katsastus on oltava suoritettuina katselmukseen mennessä sekä pöytäkirjat näistä tarkastuksista.

Loppukatselmus

Loppukatselmuksen yhteydessä pientalorakentajien on luovutettava rakennusvalvontaviranomaiselle valmiiksi täytetystä rakennustyön tarkastusasiakirjasta, kopiot niistä sivuista, joihin on koottu vastuuhenkilöiden sekä viranomaisten suorittamien tarkastusten kuittaukset. Ennen rakennuksen käyttöönottoa pääsuunnittelijan on varmennettava energiaselvitykseen sisältyvä energiatodistus, jos energiatodistukseen merkityt lähtötiedot ovat muuttuneet. Loppukatselmuksessa on esitettävä rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, jos sellainen on rakennuslupapäätöksessä määrätty laadittavaksi sekä lupapäätöksessä mainitut muut toimenpiteet

Yhteystiedot

Haverinen, Raimorakennustarkastaja
Partanen, Inkeripalvelusihteeri