Ympäristövalvonta, luvat ja ohjeet

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavan toiminnan luvanvaraisuudesta ja ilmoitusvelvollisuudesta säädetään ympäristönsuojelulaissa. Maa-ainesten oton luvanvaraisuudesta säädetään maa-aineslaissa ja vesitalousasioiden luvanvaraisuudesta vesilaissa.

Ympäristölupaviranomaisia ovat Lapinlahden ympäristölautakunta ja Itä-Suomen aluehallintovirasto. Maa-aineslain mukaiset asiat ratkaisee pääasiassa ympäristölautakunta. Ilmoituksista osa tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja osa Pohjois-Savon ELY-keskukselle. Rekisteröinti-ilmoitukset toimitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Maa-aineslupahakemusten ja ympäristölupahakemusten sekä niiden yhteiskäsittelyn käsittelyaikan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa on keskimäärin 4 kuukautta.

Ympäristönsuojelulaissa ja -asetuksessa määrätyille ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville toiminnoille tulee hakea ympäristölupa. Toimialasta ja toiminnan laajuudesta riippuen ympäristölupahakemuksen käsittelee joko aluehallintovirasto tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Lupahakemuskaavakkeita saa sähköisessä muodossa ympäristöhallinnon sivuilta.

Maa-aineslupa tarvitaan kiven, soran, hiekan, saven, mullan ottamiseen ja kallion louhintaan.

Tavanomaisesta asumiseen tai maa- ja metsätalouteen kohdistuvasta kotitarveotosta tulee tehdä ilmoitus valvontaviranomaiselle, mikäli ottomäärä on yli 500 kiintokuutiometriä.

Maa-ainesten ottamisen luvat ja ilmoitus

Vesilain mukaisen luvan tarve on arvioitava aina sellaisen vesitaloushankkeen yhteydessä, joka muuttaa vesistön asemaa, syvyyttä, vedenkorkeutta tai virtaamaa, rantaa tai vesiympäristöä taikka pohjaveden laatua tai määrää. Luvantarpeen arvioi yleensä ELY-keskus ja vesiluvan myöntää Itä-Suomen aluehallintovirasto (Avi).

Pienimuotoisia vesistöjen kunnostustoimenpiteitä voi tehdä ilman lupaa. Esimerkiksi ruoppaukselle on haettava lupa, jos ruoppausmassan määrä ylittää 500 kuutiota. Myös ruoppausmassojen sijoittamiseen vesialueelle on haettava lupa.

 

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukainen yleinen ilmoitusmenettely on koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Toiminnan ilmoitusvelvollisuudesta säädetään lain 115 a §:ssä, ilmoituksenvaraiset toiminnat on lueteltu lain liitteessä 4. Ilmoitusmenettely koskee muun muassa eläinsuojaa, joka on vähintään 50 ja alle 300 lypsylehmälle. Maatalouden ympäristönsuojelun lomakkeet löytyvät valtion ympäristöhallinnon sivulta. Lomake toimitetaan kuntaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely

Nitraattiasetuksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää lannan sekä eräiden muiden lannoitteiden käytöstä, varastoinnista ja käsittelystä sekä eläintuotannosta aiheutuvia päästöjä pintavesiin, pohjavesiin, maaperään ja ilmaan. Tiloilla, joilla kertyy lantaa eläinten pidosta, tulee pääsääntöisesti olla lantala, joka on mitoitettu 12 kuukauden aikana kertyvälle lannalle. Jos tilalla kertyy kuivalantaa enintään 25 m³ vuodessa, voidaan lanta varastoida esimerkiksi tiiviillä siirtolavalla, joka on katoksessa tai suojattu peitteellä.

Kuivalantaa voidaan poikkeustilanteessa työteknisen tai hygieenisen syyn vaatiessa varastoida aumassa pellolla. Lannan aumavarastoinnista tulee ilmoittaa 14 vuorokautta ennen varastoinnin aloittamista kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisen asiointipalvelun kautta.

Lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen pellolle on sallittua huhtikuun alusta lokakuun loppuun. Lantaa ei saa kuitenkaan levittää lumipeitteiseen tai routaantuneeseen eikä veden kyllästämään maahan. Lannan levittämisen kieltoajasta voidaan poiketa marraskuun loppuun asti tilanteissa, joissa lantaa ei ole voitu levittää pellolle kasvukauden aikana poikkeuksellisen sääolosuhteen vuoksi eli kun pitkään jatkuneiden runsaiden sateiden ja vähäisen haihdunnan vuoksi pellon märkyys on estänyt lannan syyslevityksen viimeistään lokakuussa. Lannan levittämisestä poikkeustilanteissa on ilmoitettava lokakuun loppuun mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisen asiointipalvelun kautta.

Aumailmoituslomake

Aumausilmoitus ja lannan levittäminen poikkeustilanteessa

Suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista sekä kemialliset pesulat ja orgaanisia liuottimia käyttävät toiminnat ovat rekisteröitäviä toimintoja. Rekisteröinti-ilmoitus tehdään kunnan viranomaislautakunnalle viimeistään 90 päivää ennen toiminnan aloittamista.

Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti

Ympäristönsuojelulain mukaan eräistä ympäristöhaittaa aiheuttavista toiminnoista on tehtävä ilmoitus ympäristölupaviranomaiselle tai valvontaviranomaiselle. Näitä toimintoja ovat

  • jätteiden hyödyntäminen maarakentamisessa,
  • tilapäinen melu ja tärinä,
  • koeluonteinen toiminta,
  • poikkeukselliset tilanteet sekä
  • pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistaminen.

Tilapäisestä, erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tapahtumasta tai toimenpiteestä, esimerkiksi rakennuksen purkutyöstä tai louhinnasta, joka ei edellytä ympäristölupa, sekä ulkoilmakonsertista ja moottoriurheilukilpailusta, on tehtävä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa tai toimenpiteeseen ryhtymistä. Ilmoituksen käsittelystä peritään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Meluilmoitus tai ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta toimitetaan kuntaan sähköisen asiointipalvelun kautta.

Ilmoitus melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Ilmoitus koeluonteisesta toiminnasta

Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta

Ilmoitus pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta

Maksut ja taksat

Sekä ympäristönsuojelulainsäädännön, että maa-aineslainsäädännön mukaisista tehtävistä peritään käsittely- ja/tai valvontamaksu. Taksa tarkastetaan vuosittain.
Maa-aines- ja ympäristöluvanvaraisia toimintoja valvotaan vuosittain valvontasuunnitelman mukaisesti. Vuosittaisen valvontaohjelman mukaiset tarkastukset ovat maksullisia, ja maksu määräytyy taksan mukaan.