Maahanmuuttajien palveluohjaus

Lapinlahden kunnan maahanmuutto- ja pakolaispalvelut tarjoaa ohjausta ja neuvontaa Lapinlahdella asuville maahanmuuttajille.

Palvelu

Maahanmuuttajien palveluohjaus

Lapinlahden kunnan maahanmuutto- ja pakolaispalvelut tarjoaa ohjausta ja neuvontaa Lapinlahdella asuville maahanmuuttajille. Yhteistyötä tehdään vastaanottokeskuksen, kuntakokeilun, TE-toimiston, hyvinvointialueen sekä muiden viranomaisten ja yhteistyötahojen kanssa.

Koto24-uudistus

Kotoutumislaki on parhaillaan käsiteltävänä eduskunnassa. Kotoutumislain tavoitteena on vahvistaa maahan muuttaneiden työllisyyttä, työllisyyttä tukevia valmiuksia, kielitaitoa ja osallisuutta yhteiskuntaan. Lain tavoitteena on myös edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Kotoutumislain kokonaisuudistus on kytköksissä TE-palveluiden uudistukseen. TE-palveluiden uudistamisen yhteydessä vastuu TE-palveluiden asiakkaina olevien kotoutuja-asiakkaiden kotoutumisen edistämisestä siirtyy kunnalle. Myös työvoimapalveluina järjestettävien kotoutumispalveluiden, kuten kotoutumiskoulutuksen, järjestämisvastuu siirtyy kunnalle.

https://tyomarkkinatori.fi/uudistukset2024

Asioi tästä

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat maahanmuuttajia kaikkien palveluita tuottavien tahojen pariin.

Maahanmuuttajat voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Laki kotoutumisen edistämisestä

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Liittyvät palvelut